Emisja obligacji korporacyjnych MLP Group została w pełni uplasowana, a inwestorzy złożyli zapisy na 29.000 niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1.000 euro każda. W wyniku emisji MLP Group pozyskała 29 mln euro. Obligacje zostały zaoferowane kwalifikowanym nabywcom, a ich termin zapadalności przypada na 26 maja 2025 roku. Emisja została zorganizowana i przeprowadzona przez mBank.

Obligacje są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej EURIBOR 6M powiększonej o marżę. MLP Group będzie ubiegać się o dopuszczenie obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

"Możemy śmiało powiedzieć, że odnieśliśmy ogromny sukces, przeprowadzając jedną z naszych największych emisji papierów wartościowych denominowanych w euro w Polsce. Kluczowe było dla nas duże zainteresowanie inwestorów, odzwierciedlające ich chęć finansowania naszego przyszłego rozwoju. Silny popyt był wyrazem uznania dla naszego modelu biznesowego, podstaw finansowych i ogromnego potencjału w zakresie skalowania naszej działalności w Europie. Chcielibyśmy podziękować zespołowi mBanku odpowiedzialnemu za organizację i przeprowadzenie oferty" - powiedziała Monika Dobosz, CFO MLP Group S.A.

MLP Group rozwija swoją działalność w Polsce, Niemczech, Austrii i Rumunii, planując ekspansję na kolejne rynki. Zgodnie ze strategią build & hold, MLP Group utrzymuje w swoim portfelu ukończone parki logistyczne i zarządza nimi. 

źródło: property-forum.eu