Regulamin

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

magazynyinfo.pl (Strona) jest własnością Global Web Group Kft. (Spółka). Witryna zawiera również różne domeny i podlinki należące do Spółki, które są uważane za część Witryny i podlegają niniejszym warunkom użytkowania (Warunki). Korzystanie z Witryny w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób (wizyta, rejestracja, korzystanie z informacji i usług) podlega niniejszym Warunkom i oznacza milczącą i bezwarunkową akceptację tych Warunków. Spółka może zmodyfikować, zawiesić lub przerwać zawartość niniejszej Witryny lub niniejszych Warunków w dowolnym momencie, poprzez całkowite lub częściowe modyfikacje treści, struktury itp. bez uprzedniej zgody lub powiadomienia Użytkowników (osób fizycznych lub prawnych korzystających z Witryny). Dalsze korzystanie z Witryny wiąże się z akceptacją Regulaminu Witryny. Spółka zastrzega sobie prawo do ograniczenia dostępu do Witryny określonym adresom IP bez powiadomienia i bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności. Z Witryny mogą korzystać wyłącznie osoby, które ukończyły 18 lat.

II. ZASADY KORZYSTANIA Z WITRYNY

Odwiedzanie, rejestracja i wyszukiwanie informacji dostępnych na tej stronie jest bezpłatne. Po rejestracji Użytkownik zostanie poproszony za pośrednictwem formularzy rejestracyjnych o podanie swoich danych kontaktowych. Niewłaściwe/częściowe wypełnienie tych formularzy może w konsekwencji uniemożliwić danemu Użytkownikowi rejestrację za pośrednictwem Witryny. Użytkownik ma obowiązek zapewnić, że wszystkie dostarczone informacje są poprawne, kompletne i potwierdzone. Użytkownik ma również obowiązek powiadomić Stronę o zmianach, które mogą wystąpić w odniesieniu do zarejestrowanych informacji. Informacje publikowane przez Użytkownika na Stronie (w tym linki i adresy URL) nie mogą zawierać materiałów, które mogą być uznane za nielegalne lub mogą przynieść jakąkolwiek szkodę Spółce, innym Użytkownikom lub stronom trzecim, w tym między innymi materiałów zawierających przemoc, materiałów seksualnych lub pornograficznych, rasistowskich lub naruszających prawa autora lub prawa do prywatności, a także wszelkiego rodzaju materiałów, które nie mają związku ze specyfiką Strony. Firma zastrzega sobie prawo do zawieszenia w dowolnym momencie dostępu do Witryny, bez uprzedniego powiadomienia, wszelkich treści, które mogą zostać uznane za nielegalne, szkodliwe lub nieodpowiednie, zgodnie z powyższymi postanowieniami. Po wypełnieniu formularzy rejestracyjnych Użytkownicy mają do dyspozycji konto umożliwiające korzystanie z usług. Użytkownik jest całkowicie odpowiedzialny za zachowanie poufności hasła dostępu do usług, uwarunkowanego rejestracją. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za wszystkie informacje upublicznione za pośrednictwem ich konta. W przypadku nieautoryzowanego dostępu do konta przez osoby trzecie, firma nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje. Po rejestracji Użytkownicy mają możliwość zamówienia specjalnych pakietów usług dodatkowych za opłatą (rejestracja budynków, specjalistyczne doradztwo, oferty reklamowe itp.) Po złożeniu takiego zamówienia firma skontaktuje się z użytkownikami w sprawie oferty, a zamówienie może zostać sfinalizowane umową między stronami, co nie jest bezwarunkową konsekwencją rejestracji. Firma zastrzega sobie prawo w dowolnym momencie do nie odpowiadania na niektóre prośby Użytkowników, bez powiadomienia lub odpowiedzialności. Firma nie ma żadnych ograniczeń dotyczących opóźnień w udzielaniu odpowiedzi na żądania Użytkowników i nie może być pociągnięta do odpowiedzialności w jakiejkolwiek formie przez Użytkowników lub osoby trzecie.

III. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Firma nie ponosi odpowiedzialności prawnej za dokładność i prawdziwość informacji dostarczonych przez Użytkowników lub osoby trzecie, zawartych na Stronie. Użytkownicy są zobowiązani do weryfikacji informacji przed podjęciem jakichkolwiek decyzji, które mogłyby wpłynąć na prawidłowy rozwój ich działalności. Witryna może zawierać linki lub odniesienia do innych witryn lub stron internetowych, do których mają zastosowanie określone warunki, jak wspomniano w odpowiednich witrynach lub stronach internetowych, przy czym Spółka nie ponosi odpowiedzialności ani nie przyjmuje żadnych zobowiązań w związku z zawartością tych witryn. Użytkownicy uzyskują dostęp do tych witryn lub korzystają z ich produktów/usług wyłącznie na własne ryzyko i odpowiedzialność. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność cywilną lub karną za wszelkie informacje przesyłane lub publikowane w Internecie przy użyciu usług Witryny. Firma nie daje żadnej gwarancji, że informacje zawarte na Stronie spełnią wszystkie standardy i żądania Użytkowników i nie może być pociągnięta do odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, w tym między innymi utratę zysków, wartości firmy, możliwość wykorzystania danych lub inne niematerialne lub niewymierne straty (nawet jeśli Firma została wcześniej poinformowana o możliwości wystąpienia takiej straty), nie daje żadnej gwarancji dokładności, bezpieczeństwa, użyteczności lub konsekwencji korzystania z usługi. Usługi i wszelkie materiały dodatkowe są oferowane bez żadnej dodatkowej gwarancji. IV. PRAWA AUTORA

Zawartość Witryny, w tym między innymi programy, projekty, artykuły, teksty, obrazy, pliki audio i wideo, grafika, a także wszelkie inne dane i aplikacje są własnością Spółki i / lub jej partnerów, chronioną zgodnie z ustawą o prawach autorskich oraz przepisami dotyczącymi praw własności intelektualnej i przemysłowej. Treści publikowane przez Użytkowników podlegają prawom własności intelektualnej Użytkowników i są chronione zgodnie z prawem. Publikacja tych informacji w Witrynie oznacza akceptację dla Spółki i jej podmiotów stowarzyszonych, aby swobodnie wywiązywać się z wszelkich zobowiązań dotyczących płatności i / lub wynagrodzenia za korzystanie, kopiowanie, publikowanie, rozpowszechnianie tych informacji w dowolny sposób, w mediach i pod dowolnym tytułem. Spółka może umieścić nazwę domeny i logo strony Użytkownika na listach swoich klientów lub w różnych komunikatach prasowych. Przejmowanie jakichkolwiek informacji i/lub danych z tej Witryny w celu ponownego opublikowania, całkowitej lub częściowej dystrybucji lub w jakimkolwiek innym celu w jakiejkolwiek formie, bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki jest surowo zabronione i będzie karane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody, istniejące spory sądowe, wynikające z kopiowania, przechowywania, modyfikowania lub przenoszenia całości lub części strony w jakimkolwiek medium. W przypadku szkody wyrządzonej osobie trzeciej w wyniku naruszenia Regulaminu przez Użytkownika, Użytkownik jest zobowiązany do pokrycia szkody.

V. OCHRONA DANYCH

Firma chroni prawo do prywatności wszystkich Użytkowników Strony, zgodnie z przepisami ustawy nr 677/2001 o ochronie osób w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych. Informacje te będą wykorzystywane wyłącznie w celu ich komunikacji i nie będą podlegać żadnym niezadeklarowanym usługom na stronie w momencie ich przesyłania.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Użytkownik zgadza się nie żądać od Spółki lub jej przedstawicieli żadnych szkód, odpowiedzialności, strat, kosztów (w tym, ale bez ograniczeń, kosztów obsługi prawnej lub innych kosztów sądowych), powstałych w związku z jakimikolwiek działaniami prawnymi opartymi na naruszeniu niniejszej umowy. Niniejsza gwarancja Użytkownika pozostaje w mocy po zakończeniu relacji pomiędzy Użytkownikiem a Spółką. Postanowienia niniejszej umowy i wszystkie jej skutki prawne podlegają obowiązującemu prawu. Wszelkie spory, które mogą wyniknąć ze sporu dotyczącego niniejszych Warunków, będą rozstrzygane przez Polish właściwy sąd.

Cookie settings icon

Twój wybór dotyczący plików cookie na tej stronie

Używamy plików cookie, aby zoptymalizować funkcjonalność witryny i zapewnić najlepszą możliwą obsługę.

Ta strona używa plików cookie do przechowywania informacji na komputerze użytkownika.

Niektóre z tych plików cookie są niezbędne, podczas gdy inne pomagają nam poprawić komfort użytkownika, zapewniając wgląd w sposób korzystania z witryny.


Niezbędne pliki cookie

Niezbędne pliki cookie umożliwiają podstawowe funkcje, takie jak nawigacja po stronie i dostęp do bezpiecznych obszarów. Witryna nie może działać prawidłowo bez tych plików cookie i można je wyłączyć tylko poprzez zmianę preferencji przeglądarki.