Emisja obligacji korporacyjnych MLP Group została w pełni uplasowana, ponieważ inwestorzy złożyli zapisy na 41.000 niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1.000 euro każda. Emisja przyniosła MLP Group 41 milionów euro. Obligacje zostały zaoferowane kwalifikowanym nabywcom, a ich termin zapadalności przypada na 4 grudnia 2026 roku. Emisja została zorganizowana i przeprowadzona przez mBank.

Obligacje są oprocentowane według zmiennej stopy EURIBOR 3M powiększonej o marżę. MLP Group będzie ubiegać się o dopuszczenie obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

"Z przyjemnością informujemy o pomyślnym zakończeniu naszej najnowszej emisji obligacji w euro, największej pod względem wartości w ciągu ostatnich trzech lat. To z pewnością ogromny sukces, odzwierciedlający rosnące zainteresowanie inwestorów, którzy chcą wspierać nasz dalszy rozwój. Fakt, że inwestorzy wchłonęli emisję, świadczy o ich zaufaniu i uznaniu dla naszego modelu biznesowego, solidnej sytuacji finansowej i niezłomnej strategii rozbudowy naszego portfela nieruchomości na rynku europejskim. Sukces ten jest również świadectwem zaangażowania wszystkich naszych doradców, ze szczególnym uwzględnieniem mBanku, którego wysiłki miały kluczowe znaczenie dla zorganizowania i przeprowadzenia transakcji. Zgodnie z naszą dotychczasową praktyką, pozyskane środki zostaną przeznaczone przede wszystkim na sfinansowanie budowy obiektów magazynowych oraz zakup gruntów pod kolejne projekty" - powiedziała Monika Dobosz, CFO w MLP Group S.A.

MLP Group rozwija swoją działalność w Polsce, Niemczech, Austrii i Rumunii, planując ekspansję na nowe rynki. Zgodnie ze strategią build & hold, MLP Group utrzymuje w swoim portfelu ukończone parki logistyczne i zarządza nimi.

źródło:property-forum.eu